رفتن به محتوای اصلی

قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین بازرس و ناظر گاز استان لرستان

قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین بازرس و ناظر گاز استان لرستان

قرارداد بیمه مسئولیت حرفه ای مهندسین بازرس و ناظر گاز استان لرستان

اين  قرارداد بين شرکت .............................استان لرستان به نشاني : خرم آباد: ..................................................-که دراين قرارداد بيمه گر ناميده مي شود از يک طرف و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و اعضاء که از اين پس بيمه گذار ناميده مي شود از طرف ديگر ، بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 مقررات و آئين نامه هاي شورايعالي بيمه و شرايط عمومي بيمه هاي مسئوليت که جزء لاينفک اين قرارداد مي باشد با شرايط خصوصي ذيل منعقد مي گردد .:

فصل اول – کليات

تعاريف و اصطلاحات مذکور در اين قرارداد منحصرا" با مفاهيم زير مورد استفاده قرار مي گيرد .

ماده 1 - موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد عبارت است از بيمه مسئوليت حرفه اي مهندسین بازرس گاز و  ناظرین گازرسان که از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان به آنان عملیات طراحی،نظارت ،بازرسی و مسیردهی بر اجرای لوله کشی و برقراری جریان گاز واگذار می شود را در قبال مشترکين  بدين معني که چنانچه در نتیجه قصور ، سهل انگاری بیمه گذار در جریان نظارت ،کنترل و بازرسی عملیات گازکشی مسکونی ،تجاری،اداری،صنعتی و غیره ......خسارت بدني و مالي به مشترکین  و سایر اشخاص ثالث وارد آيد و بيمه گذار به هر دلیل مسئول جبران خسارت آن شناخته شود بيمه گر پس از احزار مسووليت بیمه گذار، نسبت به جبران خسارت اقدام خواهد نمود .

تبصره 1-: کليه پروژه هايي که در طول مدت اعتبار بيمه نامه و همچنین سایر بازرسی هایی که از زمان صدور پروانه اشتغال تا کنون تحت بازرسي و نظارت اعضاي بيمه گذار  انجام شده است و مدارک و مستندات مربوطه نزد سازمان نظام مهندسي ساختمان استان لرستان يا اداره گاز استان لرستان موجود است مشمول موضوع بيمه مي باشند .

ماده 2- مدت قرارداد

 مدت این قرارداد یک سال برای بازرسی های انجام شده از ساعت 24 روز 15/12/1402لغایت 24 روز 15/12/1403 بوده و در صورت رضایت طرفین قابل تمدید است.

تبصره 2-: اين قرارداد براي سالهاي بعد بر اساس توافق بيمه گر و بيمه گذار و بصورت خودکار تمديد خواهد شد. مگر آنکه يک ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد طرفين کتبا" عدم تمديد قرارداد را اعلام نمايد .

ماده 3- شروع و انقضاء تعهد بيمه گر

شروع تعهد بيمه گر ازتاريخ صدور پروانه اشتغال مهندسی تا کنون و همچنین کلیه بازرسی هایی که توسط بیمه گزار در مدت زمان اعتبار این بیمه نامه صورت می گیرد،تحت پوشش است .

 

 

 

فصل دوم – وظايف و تعهدات بيمه گذار

ماده 4 : بيمه گذار متعهد است :

1 – 4 – بیمه گذار موظف مي باشد کليه اعضای واجد شرایط خود را براي اخذ پوششهاي مورد نياز به شرکت بيمه ........... معرفي نمايد.

2-4- حق بيمه هاي مقرر را در حداکثر  دو ماه پس از تاریخ امضاء قرارداد به بیمه گر پرداخت نماید.

3-4- در صورت وقوع هر گونه حادثه اي که بر طبق اين بيمه نامه موجب طرح ادعا مي شود :

1-3-4- بلافاصله بعد از اطلاع از وقوع حادثه یا دریافت ابلاغیه از مراجع قضایی ، انتظامی ، شفاها" يا بوسيله تلفن با تلگراف ، فاکس يا تلکس و متعاقبا" حداکثر ظرف ده  روز از تاريخ اطلاع به استثناء ايام تعطيل به طور کتبي بيمه گر را آگاه سازد .

2-3-4- تمام اقدامات متعارفي را که براي وي امکان دارد به منظور جلوگيري از گسترش دامنه خسارت به عمل آورد .

3-3-4- کليه مدارک مورد لزوم بيمه گر را بنا به درخواست او تهيه و در دسترس وي قراردهد .

5-3- به حساب بيمه گر و با اجازه و دستور او اقداماتي را که بيمه گر به منظور حفظ حقوق خود لازم مي داند انجام دهد .

6-3- اعلام اسامي کليه مهندسين ناظر/بازرس گاز عضو درابتداي قرارداد و اعلام تغييرات آتي حسب مورد فقط آن تعداد از اعضاء سازمان نظام مهندسي بيمه گذار تلقي مي گردند که اسامي آنها قبلا" به بيمه گر ارائه و مورد تأييد کتبي بيمه گر قرار گرفته باشد .

7-3- ثبت مشخصات دستور نقشه هاي ثبت شده و تعيين و تغيير مهندسين ناظر دردفاتر و يا سيستم هاي کامپيوتري به صورتي که در هر زمان و در صورت درخواست بيمه گر قابل رسيدگي  باشد .

ماده 5- ميزان حق بيمه

حق بيمه: با احتساب 9% ماليات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداري مبلغ ......................... براي هر مهندس ناظر گازرساني براي مدت يکسال مي باشد.

تبصره 3: لیست مهندسین ناظر توسط بیمه گذار به بیمه گر اعلام می گردد و بیمه گر در مقابل این افراد متعهد است.همچنین حق بیمه  افرادی که در طول قرارداد به لیست اولیه اضافه شده و معرفی می گردند معادل مبلغ فوق می باشد.

ماده 6- اصل حسن نيت

بيمه گذار مکلف است با رعايت دقت و صداقت در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر کليه اطلاعات خود را در اختيار بيمه گر قراردهد اگر بيمه گذار در پاسخ به پرسشهاي بيمه گر از اظهار مطلبي خودداري و يا  بر خلاف واقع اظهار بنمايد این قرارداد در رابطه با آن فقره حادثه بلااثر خواهد بود ولو اينکه مطلبي که کتمان شده يا بر خلاف واقع اظهار شده هيچ گونه تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد . در اين صورت نه فقط وجوه پرداختي بيمه گذار بابت مورد مذکور مسترد نخواهد شد بلکه بيمه گر استحقاق  دريافت مانده حق بيمه را نيز دارد .

 

 

فصل سوم – شرايط و ميزان تعهدات بيمه گر

ماده 7: شرايط قرارداد :

1-7- هر گونه قبول مسئوليت و پيشنهاد و وعده پرداخت يا تصفيه خسارتي از طرف بيمه گذار يا به نام بيمه گذار بدون موافقت کتبي بيمه گر معتبر نخواهد بود . بيمه گر دفاع از بيمه گذار را به عهده خواهد گرفت و به نام و  به نفع خود هر گونه خساراتي راتسويه کند يا براي جبران خسارت به قائم مقام وي اقامه دعوي کند و اختيار مطلق دارد که به تعقيب دعوا و تسويه هر گونه خسارتي به هر نحو که مصلحت بداند مبادرت ورزد و بيمه گذار ملزم است کليه اطلاعات و کمک هاي لازم را در اختيار بيمه گر بگذارد .

2-7- در صورتي که بيمه گذار بيمه نامه با بيمه نامه هاي ديگري براي همين مسئوليت تحصيل کند يا قبلا" تحصيل کرده باشد جز شرط خلاف بيمه گر ها متناسب با مبلغ بيمه نامه خود در جبران خسارت مشارکت خواهند کرد .

ماده 8- تعهدات بيمه گر :

1-8- حداکثر غرامت فوت و نقص عضو در ماههاي عادي مبلغ9.000.000.000ريال و در ماههاي حرام مبلغ  12.000.000.000 ريال برای هر نفر(بر اساس قیمت روز (یوم الاداء)

2-8-حداکثر تعهد دیه دوم به بالا غرامت فوت و نقص عضو در طول مدت بیمه نامه 120.000.000.000 ریال می باشد.

3-8- حداکثر تعهد بیمه گر در طول مدت بیمه نامه با احتساب بند 8-1 و8-2  برای خسارت بدنی به ازای هر مهندس ، ده نفر بصورت بی نام  به مبلغ 120.000.000.000 ریال می باشد .

4-8- حداکثر تعهد بيمه گر براي جبران هزينه هاي پزشکي هر نفر در هر حادثه حداکثر 10 % غرامت فوت و نقص عضو در هر سال به مبلغ 900.000.000 ریال می باشد و در طول مدت بیمه نامه حداکثربه ازای هر مهندس، ده نفر بصورت بی نام به مبلغ 9.000.000.000 ریال می باشد.

5-8-  حداکثر تعهد بیمه گر برای خسارت مالی ساختمان و اثاثیه موجود در هر حادثه و برای هر نوع کنتور عامل حادثه به مبلغ 10.000.000.000 ریال  می باشد.

6-8-در صورت افزایش نرخ دیه صدور الحاقیه توسط شرکت بیمه انجام پذیرد.

                                                          فصل چهارم – ساير شرايط

ماده 9 – شرايط عمومي :

بيمه گر متعهد به جبران خسارت هاي زير مي باشد :

1-9- خسارت ناشي از صدمه بدني وارد به اشخاص ثالث اعم از اينکه منجر به فوت شده يا نشده باشد منظور از جبران خسارت ناشي از صدمه بدني پرداخت هزينه معالجات صدمه بدني و يا جرح و همچنين جبران زيان هاي نقص عضو , از کارافتادگي موقت يا دائم يا فوت اشخاص ثالث است که بيمه گذار مسئول آن شناخته مي شود .

2-9- خسارت وارده به اموال متعلق به اشخاص ثالث .

منظور از جبران خسارت مالي , پرداخت زيان هاي مستقيمي است که اموال تحت مالکيت يا تصرف قانوني اشخاص ثالث وارد مي شود .

3-9- چنانچه پرداخت خسارتي تحت عنوان مسئوليت مدني بيمه گذار محرز گردد بيمه گر موارد زير را نيز به بيمه گذار پرداخت خواهد نمود .

1-3-9- کليه هزينه ها و مخارج دادرسي که بيمه گذار مجبور به پرداخت آن شده است .

2-3-9- کليه هزينه ها و مخارجي که بيمه گذار با رضايت کتبي بيمه گر بعهده گرفته و ناگزير به پرداخت آن مي باشد .

نوع مسوليت مشمول بيمه و حدود آن و همچنين بخشي از خسارت که ممکن است به عنوان فرانشيز به عهده بيمه گذار محول شود در بخش تعهدات بيمه گر ماده8-4 مشخص گرديده است .

ماده 10- استثنائات

بيمه گر نسبت به موارد زير هر چند بيمه گذار مسئول آن شناخته شود تعهدي ندارد .

1-10- اعمال متقلبانه بيمه گذار .

2-10- جرائم حقوقي و کيفري و  مجازات هاي قابل خريد .

3-10- توقيف ضبط ، مصادره  و يا خرابي اموال .

4-10- خسارت هاي وارده به متصرفين غير قانوني

5-10- فرانشيزهاي معين شده در شرايط مندرج در بخش تعهدات بيمه گر .

6-10- هر نوع موافقت بيمه گذار براي پرداخت مبلغي بعنوان مسئوليت خود بدون تائيد بيمه گر مگر آنکه بدون چنين موافقتي نيز مسئوليت محقق باشد.

       اقدام بيمه گذار براي نجات مصدوم اقرار به مسئوليت نمي شود .

بديهي است در صورتيکه بيمه گذار مسئول شناخته شود ، بيمه گر بايد هزينه اي را نيز که براي نجات مصدوم پرداخت شده جبران کند .

7-10- بيمه گر نسبت به مسئوليت ناشي از حوادث زير تعهدي ندارد , مگر آنکه خلاف آن صريحا" شرط شده باشد .

          جنگ , هجوم  و عمل دشمنان خارجي ( خواه جنگ اعلام شده يا نشده باشد ) جنگ داخلي ، انقلاب , قيام , شورش , باجگيري , اعتصاب , تعطيل کارخانه از طرف کارفرما جهت مقابله با کارگران ، جنبش گروهي , بدست گرفتن قدرت به وسيله نيروي نظامي يا از طريق غير قانوني .

8-10- واکنش هاي هسته اي و نوتروني يا آلودگي هاي مربوط به تشعشعات هسته اي راديو اکتيو .

9-10- خسارت هاي معمول به کار انداختن وسايل نقليه موتوري زميني و قطارهاي راه آهن مشمول قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائط نقليه زميني در مقابل اشخاص ثالث , تا حد تعهدات قانوني .

10-10- حوادثي که در خارج از محدوده استان لرستان اتفاق مي افتد .

11-10- خسارت ناشي از بلاياي طبيعي مانند  سيل , زلزله , طوفان , آتشفشان , صاعقه  و غيره .

 ماده 11 :

هر گونه تغيير در شرايط اين قرارداد با توافق طرفين و بوسيله صدور الحاقي که جزء لاينفک قرارداد مي باشد انجام مي گيرد.

 

ماده 12:

مرور زمان دعاوی ناشی از بیمه نامه صادره جهت هر یک از اعضای سازمان نظام مهندسی دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشأ دعوی شروع می شود.به منظور تسريع در رسيدگي و پرداخت خسارت بيمه شدگان , حق تحقيق و بررسي حادثه براي بيمه گر مي باشد.

ماده 13- شرايط تمديد قرارداد

اين قرارداد براي سالهاي بعد بر اساس توافق بيمه گر و بيمه گذار و بصورت خودکار تمديد خواهد شده مگر آنکه يک ماه قبل از انقضاي مدت قرارداد طرفين کتبا" عدم تمديد قرارداد را اعلام نمايد .

ماده 14:

در کليه مواردي که در اين قرارداد به آن اشاره اي نشده است بيمه گر ( شرکت سهامي .............) طبق شرايط عمومي بيمه هاي مسئوليت ، عرف بيمه و قوانين جاري مملکت عمل خواهد بود .

ماده 15:

اين قرارداد مشتمل بر 15 ماده و 3 تبصره و در سه نسخه که در حکم واحد مي باشند تنظيم گرديده و در تاریخ .......................امضاء و مبادله شده است .

                      بيمه گذار                                                                                              بيمه گر

   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان                                                                               شرکت سهامي ............

 

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

پیشخوان

میز خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان