رفتن به محتوای اصلی

هیئت مدیره

گروه عمران

رشته عمران

عضو هئیت مدیره
عضو هئیت مدیره
عضو هئیت مدیره
خزانه دار
رییس سازمان
گروه معماری و شهرسازی

رشته معماری و شهرسازی

نماینده هیات مدیره در کمیسیون پایش خدمات مهندسی و پیسنهادات
نایب رییس اول
نایب رییس دوم
گروه عمران

رشته نقشه برداری

عضو هئیت مدیره
گروه تاسیسات

رشته برق

عضو هئیت مدیره
گروه تاسیسات

رشته مکانیک

عضو هئیت مدیره

پیشخوان

میز خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان