رفتن به محتوای اصلی

هیئت مدیره

گروه عمران

رشته عمران

عضو هئیت مدیره
عضو هئیت مدیره
عضو هئیت مدیره
عضو هئیت مدیره
خزانه دار
گروه معماری و شهرسازی

رشته معماری و شهرسازی

عضو هئیت مدیره
دبیر هئیت رییسه
رییس سازمان
گروه عمران

رشته نقشه برداری

نایب رییس دوم
گروه تاسیسات

رشته برق

عضو هئیت مدیره
گروه تاسیسات

رشته مکانیک

نایب رییس اول

پیشخوان

میز خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان