رفتن به محتوای اصلی
عنوان پیوست فایل
فایل پیش نویس غیرقابل استناد مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان دانلود فایل
فایل دستورالعمل تغییر ناظر دانلود فایل
فرم درخواست متقاضیان تدریس در دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان دانلود فایل
شیوه نامه نظارت بر کیفیت و اجرای استانداردهای اجباری مصالح موثر بر مقاومت سازه دانلود فایل
ضرروت اجرای صحیح پیو ست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ دانلود فایل
جدول مقایسه بودجه مصوب سال 1401 و بودجه پیشنهادی سال 1402 دانلود فایل
گزارش عملکرد مالی سال 1401 و پیش بینی بودجه سال 1402 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان جهت ارائه به مجمع عمومی نوبت دوم وفق ماده 52 الی 56 روز پنجشنبه مورخ 1402/04/29 دانلود فایل
تعرفه خدمات مهندسی سال 1402 دانلود فایل
رعایت الزامات ویراش چهارم مبحث ۱۷ مقررات ملی ساختمان الزامات مبحث ۱۷.pdf
کاربرگ انصراف ازنظارت ساختمان کاربرگ انصراف ازنظارت ساختمان.pdf

پیشخوان

میز خدمات الکترونیکی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لرستان